Algemene voorwaarden P. Verbeek Exclusief Vervoer

Begripsbepaling

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Voertuig:
  het voertuig dat onderwerp is van de overeenkomst;
 • Opdrachtgever:
  de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als opdracht de overeenkomst sluit;
 • Opdrachtnemer:
  de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als opdrachtnemer de overeenkomst sluit;
 • Schade:
  al onze voertuigen zijn verzekerd en daarmee is schade aan eventuele derden gedekt.
  de opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle schade door inzittenden, waarvoor hij op grond van de wettelijke aansprakelijkheid niet verantwoordelijk is en waarvoor de WA-verzekering geen dekking geeft.
 

Bepaling van de huurprijs, overige kosten en de duur van de huur

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de overeenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dit onmiddellijk te worden gemeld aan opdrachtgever. Rijklaar maakkosten, haal- en brengkosten, aftank kosten en contractkosten zijn inbegrepen. Indien anders staat dit schriftelijk vermeld.

Kosten

Onder kosten wordt bedoeld:

 • de kostprijs van het voertuig met chauffeur, hierbij zijn inbegrepen brandstofkosten voor de overeengekomen rit(ten),en reinigen van het voertuig;
 • de gereden kilometers voor zover die bij de kostprijs zijn inbegrepen;
 • eventueel extra te rijden kilometers worden, voor zover mogelijk, apart op de offerte vermeld en achteraf verrekend via de factuur;
 • parkeer, tol, milieuvergunningen zijn niet bij de kostprijs inbegrepen.

Betaling

 • Bij reservering wordt een aanbetaling van €100,00 gevraagd, waarna de overeenkomst definitief is.
 • Betaling bij bruiloften is 5 dagen voor de huurdatum per bank of contant aan de chauffeur bij aankomst.
 • Betaling van de totale som dient, tenzij anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien de opdrachtgever niet op tijd betaald, blijft hij/ zij rechtshalve in gebreke. Vanaf die datum is opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met 3% op jaarbasis voor extra kosten en waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand geldt.
 • Annuleringskosten zijn gelijk aan de kosten van aanbetaling, te weten €100,00.

Calamiteiten

 • Bij onvoorziene omstandigheden waardoor vervoer met de aangevraagde auto of bus onmogelijk is, zal altijd direct contact worden opgenomen met opdrachtgever en in gezamenlijk overleg worden gezocht naar een oplossing.
 • In eerste instantie zal opdrachtnemer zorgen voor alternatief vervoer, in lijn met de overeengekomen auto of bus.
 • Is deze oplossing niet mogelijk, dan zal door opdrachtnemer vervangend vervoer worden geregeld.
 • Wanneer door technische problemen of een ongeval op de dag zelf een calamiteit ontstaat, zal opdrachtnemer zijn uiterste best doen om alsnog vervoer te regelen, waarbij meerkosten voor rekening van de opdrachtnemer zullen zijn.

Annulering

 • Bij annulering van het bruidspaar binnen 4 weken voor de ritdatum, wordt de borg als annuleringsbedrag ingehouden. – Elke week dichter bij de datum wordt er per week 25% van het overgebleven bedrag extra als annuleringsbedrag berekend.
 • Uitzonderingen zijn ernstige zieken binnen de familie of een overlijden in de naaste kring. De borg blijft dan staan voor een andere datum.

P. Verbeek Exclusief Vervoer

 Grote Kerkstraat 40, 4261 BE Wijk en Aalburg
 Tel. 0416 – 69 64 63 – Mob. 06 – 53 30 12 82
 info@pverbeek.nl    – www.pverbeek.nl

Contact

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken om onze oldtimers te komen bekijken? Neem dan contact met ons op!

Contact

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken om onze oldtimers te komen bekijken? Neem dan contact met ons op!